LAITILAN METSÄSTYSSEURA r.y. 

METSÄSTYSSÄÄNNÖT

Laitilan Metsästysseura ry:n kesäkokouksen 15.08.2021 hyväksymät säännöt.

Lisätty Laitilan Metsästysseura ry:n kesäkokouksen 07.08.2022 hyväksymä lisäys sääntöihin.

Muutetut säännöt hyväksytty Laitilan Metsästysseura ry:n talvikokouksessa 23.03.2023.

 

Laitilan Metsästysseuran metsästyssääntöihin kuuluvat säädökset metsästysseuran alueella tapahtuvasta metsästyksestä ja riistanhoidosta. Metsästyssäännöt vahvistetaan seuran yleisessä kokouksessa. Metsästyssääntöjen hyväksymisen kannalla pitää olla kaksi kolmasosaa (2/3) paikalla olleista seuran äänivaltaisista jäsenistä. Metsästyssääntöjen muutosesitykset tulevat seuran yleisen kokouksen käsittelyyn johtokunnan esityksen mukaan. Sääntöjen muutosesitykset tulee jättää johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen yleistä kokousta. Johtokunnan on otettava muutosesitys käsittelyyn jos vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisesti esittää / vaatii. Metsästyssääntöjen muutoskäsittelystä on ilmoitettava kokouskutsussa.

Seuran metsästysalueet.

Laitilan metsästysseuran metsästysalueet on jaettu kolmeen lohkoon. Lohkojen nimet näissä säännöissä ovat Länsi-Laitilan, Keskikaupungin ja Vidilän metsästyslohko. Seuran koejäsenyyttä hakiessaan on valittava metsästyslohko. Lohkojen rajat on vahvistettu Laitilan metsästysseuran yleisessä kokouksessa 22.02.1981 hirvieläinten osalta ja 08.08.1985 pienriistan osalta. Lohkoilla tapahtuvaa metsästystä ja riistanhoitoa koskevat samat Laitilan Metsästysseuran säännöt sekä yleisten kokousten ja johtokunnan kokousten päätökset. Kullakin lohkolla pidetään vuosittain kaksi ns. aluepalaveria joiden tarkoituksena on käsitellä lohkon jäsenanomuksia ja lohkolla esiin tulleita metsästystä tai metsästysseuratoimintaa koskevia asioita. Aina metsästäessä

jollakin Laitilan Metsästysseuran lohkolla, mukana pitää olla vähintään yksi metsästysseuran jäsen siltä lohkolta jolla metsästetään.

METSÄSTYSVIERAAT SEURAN METSÄSTYSMAILLA

Laitilan Metsästysseuran lohkoilla on metsästys mahdollista myös muilla kuin seuran jäsenillä.

Tällöin jahtiin pääsee:

- Päivävieraskortilla tai vuosivieraskortilla jonka luovuttaa ja vahvistaa nimikirjoituksellaan seuran varsinainen jäsen.

- Ilman vieraskorttia voi osallistua yleisen kutsun perusteella Laitilan Metsästysseuran järjestämään yleiseen pienpetojahtiin. Jahtiin osallistuvat eivät saa ampua muita riistaeläimiä.

- Laitilan Metsästysseuran järjestämiin villisika-, ilves- ja susijahteihin ei tarvitse lunastaa seuraan kuulumattomalle henkilölle vieraskorttia. Näissä jahdeissa ei saa ampua muita riistaeläimiä.

-Pienpetojahdissa seuran jäsenen mukana olevilta vierailta (enintään kaksi) ei edellytetä vieraskorttia. Näissä jahdeissa ei saa ampua muita riistaeläimiä. Vieraiden ja isännän nimet on ilmoitettava tekstiviestillä seuran yhteyspuhelimeen numero kotisivuilla.

Laitilan Metsästysseura ry:n kesäkokouksen 07.08.2022 hyväksymät säännön lisäys.

-Alle 15-vuotias voi osallistua jahtiin ilman vieraskorttia 18-vuotta täyttäneen varsinaisen jäsenen (isännän) valvonnassa.

-Vieraan/vieraiden osallistumisesta valkohäntäpeuran metsästykseen on ilmoitettava peurapäällikölle.

-Aseeton vierailija koiran kanssa ei tarvitse vieraskorttia.

Vieraskortin ehdot.

- Isäntänä toimivalla seuran jäsenellä voi olla enintään kaksi vierasta kerrallaan.  

- Vieras voi metsästää Laitilan Metsästysseuran lohkolla vain vieraskorttiin merkityn isännän seurassa.

- Maksutositteessa on oltava vierailijan ja isännän nimet sekä voimassaoloaika, vuosivieraskorttiin merkitään mestästyskausi esim.10.08.2021-31.07.2022

- Vieras kuluttaa kiintiöidyn riistan osalta aina isännän pyyntikiintiötä.

- Vieraskortti on lunastettava aina ennen metsästykseen ryhtymistä.

- Isännän pitää allekirjoittaa vieraskortti aina.

- Vieraskortin voi lunastaa vain seuran varsinainen jäsen

- Talvikokous päättää päivävieraskortin ja vuosivieraskortn  hinnan.

- Seuran sivuilta voi tulostaa vieraskortin

 

1 § -- 10 § LUVANVARAISTEN HIRVIELÄINTEN JAHTIA KOSKEVAT YLEISET METSÄSTYSSÄÄNNÖT

11§ -- 15 § HIRVIJAHDIN SÄÄNNÖT

16 § -- 22 § VALKOHÄNTÄPEURAJAHDIN SÄÄNNÖT

23 § -- 26 § METSÄKAURISJAHDIN SÄÄNNÖT

27 § -- 37 § ILVES- JA SUSIJAHDIN SÄÄNNÖT

38 §             YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ 

LUVANVARAISTEN HIRVIELÄINTEN JAHTIA KOSKEVAT YLEISET METSÄSTYSSÄÄNNÖT

1 § Laitilan Metsästysseuran lohkolla luvanvaraisten hirvieläinten metsästystä johtaa metsästyksen johtaja / peurapäällikkö ja valvoo hirvieläintoimikunta. Turvallisuus ja kurinpidollisista syistä metsästys tapahtuu kolmessa (3) seurueessa: Keskikaupunki, Länsi-Laitila ja Vidilä, omine johtajineen.

Hirvieläintoimikuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä: Seuran sihteeri joka toimii myös koollekutsujana sekä kunkin seurueen metsästyksen johtaja ja peurapäällikkö. Kunkin lohkon varajäsenenä toimii seurueen varajohtaja / varapäällikkö. Hirvieläintoimikunnan toimikausi on 1.3. – 28.2.. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Seurueet valitsevat seuran talvikokoukseen mennessä metsästyksen johtajan varajohtajan ja peurapäällikön / varapäällikön toimikuntaan.

 2 § Vuosittaisesta hirvieläinlaskennan järjestelyistä päättää hirvieläintoimikunta. Anottavasta vuosittaisesta kaatolupien määrästä päättää johtokunta hirvieläintoimikunnan esityksen pohjalta.

3 § Hirvi/valkohäntäpeuraseuruiden lohkot on kirjattu oma riistaan.

4 § Luvanvaraisten hirvieläinten metsästysseurueeseen osallistuvalta vaaditaan, että on ko. metsästykseen sovelias sekä omaa sellaisen aseenkäsittelytaidon, että hänet voidaan seurueeseen hyväksyä. Seurueeseen osallistuvalta edellytetään lisäksi, että hän on Laitilan metsästysseuran täysivaltainen jäsen. Henkilö, jota on rangaistu metsästyslain rikkomuksesta, ei voi osallistua seurueeseen kolmena – viitenä (3 – 5) rikkomusta seuraavana vuotena.

5 § Uuden jäsenen tullessa seurueeseen, hänen on liityttävä lahtivajaa hallinnoivaan yhdistykseen tai maksettava vuokraa lahtivajan käytöstä.

6 § Sarvisäännöstä päättää johtokunta hirvieläintoimikunnan esityksen pohjalta.

7 § Metsästysseurueen jäsen on velvollinen:

- hirvieläinten laskentaan: laskentapäivä on metsästyskauden ensimmäinen jahtipäivä

- ampumataidon- ja asekäsittelytaidon ylläpitämiseksi luvanvaraiseen hirvieläinjahtiin luotiaseella ja vain haulikon täyteisellä tai jousella osallistuvan on ennen jahtiin osallistumista ammuttava vähintään kaksi (2) kertaa kymmenen (10) laukauksen sarjaa Laitilan Metsästysseuran valvotussa ammunnassa tai muualla vastaavassa ammunnassa. Muualla suoritetusta ammunnasta on toimitettava kirjallinen todistus oman jahtiryhmän metsästyksen johtajalle

- noudattamaan määräyksiä ja hyviä metsästystapoja

- kohdistamaan ennen luvanvaraista hirvieläinjahtia kaikki ko. metsästyksessä käytettävät aseet valvotussa tilaisuudessa. Kiväärin kohdistus suoritetaan 100 metrin matkalta ”vapaasta” asennosta 2 laukausta. Osumien tulee olla taulussa jonka halkaisija on 23cm. Jousella kohdistus suoritetaan 18 metrin matkalta 2 laukausta. Osumien tulee olla taulussa jonka halkaisija on 23cm. Haulikon täyteisellä kohdistus suoritetaan 40 metrin matkalta ”vapaasta” asennosta 2 laukausta. Osumien tulee olla taulussa jonka halkaisija on 23cm

- huolehtimaan kaatamansa hirvieläimen suolistamisesta mahdollisimman pian kaadon jälkeen

- osallistumaan kaadettujen hirvieläinten teurastukseen ja muuhun jälkikäsittelyyn.

8 § Seurueen jäsentä rangaistaan, jos hän:

- aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa

- ryhtyy hirven metsästykseen ilman metsästyksen johtajan lupaa

- rikkoo metsästyslakia tai metsästysasetusta, seuran sääntöjä tai näitä sääntöjä

- rikkoo hyviä metsästystapoja, tai aiheuttaa seurueen toiminnalle huomattavaa haittaa

- saapuu metsästyspaikalle juopuneena tai muiden päihdeaineiden alaisena

- käyttää metsästyksen aikana väkijuomia tai muita päihdeaineita niin, että siitä on vaaraa tai haittaa

- poistuu passipaikalta ilman metsästyksen johtajan lupaa

- poikkeaa luvanvaraisen hirvieläimen ampuessaan annetuista ohjeista lajiin, sukupuoleen tai ikään nähden. Väärän valkohäntäpeuran (sukupuoli ei annetun luvan mukainen) ampujalle annetaan johtokunnan määrittämät rangaistukset

Sanktio ei koske sarvensa pudottaneen valkohäntäpeuran ampujaa.

- ampuu sovitusta poiketen ylipitkältä matkalta

- jättää noudattamatta metsästyksen johtajan / peurapäällikön antamia yleisiä tai erityistilanteita (esim. haavoittuneen hirvieläimen seuraaminen) koskevia ohjeita.

9 § Metsästystapahtumiin liittyvissä rikkomuksissa: Metsästyksen johtaja / peurapäällikkö antaa metsästyspäivän rangaistukset, muut rangaistukset antaa seuran johtokunta. Johtokunta kuulee ennen päätöstä hirvieläintomikuntaa ja tarvittaessa myös rikkomuksen tekijää.

10 § Laitilan metsästyseuran jäsen ei saa myydä yksityisesti hirven eikä valkohäntäpeuran lihaa. Oikeus lihojen myyntiin on vain seuralla ja seurueilla.

HIRVIJAHDIN SÄÄNNÖT 

11 § Seurueiden virallisia jahtipäiviä ovat lauantai, sunnuntai sekä jahtikauteen sopivat arkipyhät.

Pakottavan syyn takia jahtiin osallistuva voi olla jahdista poissa kaksi (2) päivää. Poissaoloja laskettaessa vähintään puolenpäivän jahdissa olo lasketaan jahtipäiväksi.

Yli kahden päivän poissaolo aiheuttaa sovitun rahallisen korvauksen maksamisen seurueelle.

Korvauksen suuruuden päättää hirvieläintoimikunta vuosittain.

Puolikasjako-osuudella olevalla on velvollisuus osallistua jahtiin joka toinen jahtipäivä.

Puolikasjako-osuudella olevalla sallitaan myös yksi poissaolopäivä jahdista. Puolipäivän pituudesta päättää metsästyksen johtaja.

Jäsenen joutuessa eroamaan kesken metsästyskauden seurueesta sairauden, tai muun pakottavan, hirvieläintoimikunnan hyväksymän syyn takia, saa hän olla puolella jakoosuudella metsästyskauden loppuun edellä mainittujen poissaolopäivien jälkeen.

12 § Vieraista ja heidän osuudestaan saaliiseen päätetään kussakin tapauksessa seurueen päätöksellä. Vieras voidaan ottaa seurueeseen ainoastaan seurueen 3/4 enemmistö päätökselläVieraiden, jos he osallistuvat ampujana hirvieläinjahtiin, aseen kohdistus on suoritettava valvotusti ennen jahtiin lähtöä. Valvojan nimeää metsästyksen johtaja. 

 13 § Kaatajan osuus saaliiseen normaalin jako-osuuden lisäksi on pää mahdollisine sarvineen, nahka ja sisäelimet.

Kaataja velvoitetaan suorittamaan kaatajaosuuden poiskuljetuksen kolmen (3) päivän aikana.

Kaatajaksi määritetään hänet, joka ensimmäiseksi ampuu kuolettavan osuman (=hirvikuvion kolmoskuvio (3-->ulkohalkaisija 53cm). Jos osuma on edellä mainitun osumakuvion ulkopuolella, on kaataja hän, joka on ensimmäisenä ampunut kuolettavan laukauksen.

Mikäli eri henkilöiden osumia ei pystytä tunnistamaan tai asianosaiset eivät keskenään pääse sopimukseen osumista, niin kaataja määrätään arvalla.

14 § Hirven ja hirven vasan kaatuessa on kaatopaikan maanomistajan osuus, kaatopala, 2 kg paistia ja 2 kg muuta lihaaTämän lisäksi jokaisesta hirvestä metsästysalueen metsästysoikeuden vuokranneille maanomistajille arvotaan 2 kg paistia ja 2 kg muuta lihaa. Arvonta suoritetaan siten, että vuokrasopimusluettelon mukaan kaikille maanomistajille tehdään arpalipuke, joita vuosittain arvotaan niin kauan, kunnes kaikki arvat on käytetty ja kaikille maanomistajille on tullut arvontaliha. Edellä mainitun arpapalan saaneitten maanomistajien arpalipukkeet poistetaan arvonnasta. Johonkin Laitilan Metsästysseuran kolmesta hirvieläinseurueeseen jako-osuudella kuuluvan maanomistajan tulee pidättäytyä maanomistajaosuudestaan. Hänen kaatopalansa liitetään arvontaan.

15 § Hirvijahdissa sama henkilö ei saa ampua toista eläintä ennenkuin ensimmäinen ammuttu eläin on todettu kuolleeksi tai metsästyksen johtaja antaa ampumisluvan.

VALKOHÄNTÄPEURAJAHDIN SÄÄNNÖT

16 § Valkohäntäpeuran luvat jaetaan peurametsästäjille 1. kierroksella lupamäärän mukaan esim. 1 peura / henkilö. Tämä lupa maksetaan kaadon jälkeen seurueen tilille, laskussa olevaan eräpäivään mennessä.

17 § Luvista kukin lohko varaa seuruejahtia varten 10% lohkon kokonaislupamäärästä.

18 § Mikäli joulukuun viimeisen päivän jälkeen on käyttämättömiä valkohäntäpeuran lupia ne vapautuvat seurueiden luviksi lohkoittain.

Lisäluvan hinnan päättää vuosittain hirvieläintoimikunta ja se maksetaan kaadon jälkeen seurueen tilille, laskussa olevaan eräpäivään mennessä.

Henkilö jolla on lupa käyttämättä saa käyttää luvan niin kauan kuin lupia on käyttämättä.

19 § Kun kyttäysjahti tapahtuu kyttäyskopista ei siitä tarvitse ilmoittaa.

Muu kyttäysjahti on ilmoitettava peurapäällikölle.

Kaato on ilmoitettava peurapäällikölle vuorokauden kuluessa soittamalla, tekstiviestillä tai whatsapp sovelluksella.

Kaataja tai hänen valtuuttamansa henkilö kirjaa kaadon omariistaan.

20 § Toiselle voi ampua valkohäntäpeuran kiintiöiden mukaan.

21 § Lisäluvalla ja ns. pankkiluvalla ei saa ampua toista valkohäntäpeuraa ennen kuin ensimmäinen valkohäntäpeura on todettu kuolleeksi tai metsästyksen johtaja antaa ampumisluvan.

22 § Valkohäntäpeuran ja valkohäntäpeuran vasan kaatopala on 1kg peuraa

METSÄKAURISJAHDIN SÄÄNNÖT

23 § Kaurisjahdista Laitilan metsästysseurassa päätetään seuran yleisessä kokouksessa.

24 § Kullekin lohkolle, kesäkokouksen aluepalaverissa nimetään kaurispäällikköjonka yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta.

25 § Kauriin kaato tulee kirjata omariistaan ja ilmoittaa lohkon kaurispäällikölle.

26 § Kauriin metsästyksessä on isännän tarkistettava vieraan ampumakoesuoritus. 

ILVES- JA SUSIJAHDIN SÄÄNNÖT

27 § Laitilan metsästysseuran johtokunta valitsee ilvespäällikön/varapäällikön sekä susipäällikön/varapäällikön.

Susijahdeissä toimitaan muuten samoilla säännöillä kuin ilvesjahdissa, vain päällikköjen nimet muuttuvat.

28 § Ilvesjahti toteutetaan seuruejahtina tai tapauskohtaisesti muulla tavoin seuran ilvespäällikön / varapäällikön päättämällä tavalla.

Seuran alueella tapahtuvassa ilvesjahdissa metsästyksen johtajana toimii seuran ilvespäällikkö/varapäällikkö.

Jokaisella lohkolla ilvesjahdin varajohtajana toimii hyvin lohkonsa tunteva henkilö.

29 § Ilvesjahti  toteutetaan Laitilan Metsästysseuran alueella lohkovetoisesti.

30 § Seuran ilvespäällikön / varapäällikön ollessa estynyt vetovastuu on metsästettävän lohkon hyvin tuntevalla henkilöllä.  

31 § Jokaisen lohkon hyvin tuntevan henkilön tehtävänä on seuran ilvespäällikön / varapäällikön kanssa organisoida ilvesjahtia silloin kun jahti toteutetaan hänen lohkollaan.

32 § Ilvesjahtiin voivat osallistua lohkojaosta riippumatta kaikki seuran jäsenet.

Ilvesjahdissa ei tarvitse lunastaa seuraan kuulumattomalle henkilölle vieraskorttia. Saalis ampujalle tai mitä laki/asetus määrää.

33 § Ilvesjahdin kokoontumispaikka ja -aika ilmoitetaan tekstiviestillä.

34 § Ilvesjahti  aloitetaan siltä lohkolta, miltä on varma tieto ilveksen löytymisestä. Päätöksen aloituslohkosta tekee seuran ilvespäällikkö / varapäällikkö lohkoilta saatujen tietojen perusteella.

35§ Ilvesjahtiin osallituvien varusteiden pitää olla lain/asetuksen mukaisia, aina on käytettävä vähintään oranssista päähinettä. Osallistujan on käytettävä lain/asetuksen määräämiä aseita ja panoksia.

36 § Ilvesjahdista ilmoitetaan seuran kotisivuilla/tekstiviestillä.

37 § Jahdin koollekutsujana toimii seuran ilvespäällikkö / varapäällikkö

YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ

38 § Koirakokeita voidaan pitää alueen hirvenmetsästyksen johtajan suostumuksella.